Rechtswissenschaft

Bettina Heiderhoff

Anmerkung

BGH, Beschluss v. 26. 8. 2020 – XII ZB 158/18 (OLG München).

Rubrik: Entscheidungen: Bürgerliches Recht. Internationales Privatrecht
JuristenZeitung (JZ)

Jahrgang 76 () / Heft 5, S. 260-264 (5)
Publiziert 01.03.2021

Artikel PDF
Freier Zugang
Personen

Bettina Heiderhoff ist Professorin für Internationales Privat- und Verfahrensrecht und Bürgerliches Recht an der Universität Münster.